gardiner chess
Phone : (07) 5522 7221
 

GC Open 2017 Games

Cheng v Smirnov – Round 5, board 2.

Dale v Stephson – Round 5, board 4

Illingworth v Stojic – Round 3, board 4

Harris v Izzat – Round 3, board 5

Clarke v Illingworth – Round 4, board 2

Dale v Zhao – Round 3, board 1